Algemene voorwaardenFacebook


Twitter


Instagram

Algemene voorwaarden Ramé,  16 september 2022

Artikel 1. Algemeen en definities

1.1 Eenmanszaak Ramé (hierna te noemen: Ramé Dance Club), gevestigd aan de Pelsterdwarsstraat 11 te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72712694.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Ramé Dance Club. Afwijkingen en/of aanvullingen op algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn, beslist Ramé Dance Club, onder leiding van Rosalie Horst.

1.4 Danser: ieder natuurlijk persoon door wie/namens wie het inschrijfformulier is ondertekend en die zich heeft ingeschreven voor danslessen van Ramé Dance Club.

1.5 Inschrijvingsovereenkomst (hierna te noemen: overeenkomst): de overeenkomst tussen Ramé Dance Club en de danser of diens ouder(s)/verzorger(s), waarbij Ramé Dance Club zich verplicht een danscursus te verzorgen en de danser of diens ouder(s)/verzorger(s) zich verplicht die danscursus te betalen.

1.6 Danscursus: cursus van meerdere danslessen in een dansseizoen.

1.7 Dansles: dansles als onderdeel van een danscursus in een dansseizoen.

1.8 Regulier dansseizoen: dansseizoen startende op 1 september en eindigend op 30 juni.

1.9 Volwassenen dansseizoen: dansseizoen startende op 1 september en eindigend op 31 augustus.

Artikel 2. Inschrijvingsovereenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand zodra de danser of diens ouder(s)/verzorger(s) het inschrijfformulier van Ramé Dance Club, ten aanzien van de betreffende danscursus, invult en indient, digitaal middels het inschrijfformulier.

2.2 Voor het inschrijven van een minderjarige leerling dient het inschrijfformulier ingevuld en ingediend te worden door diens ouder(s)/verzorger(s).

2.3 Er kan één gratis proefles worden gevolgd. Na het volgen van de proefles is men verplicht zich bij verdere deelname in te schrijven middels het inschrijfformulier. Dit dient te geschieden via de website (www.ramedc.nl/inschrijven).

2.4 De overeenkomst voor:

  • Kids danscursus wordt afgesloten voor het reguliere dansseizoen waarin de inschrijving gedaan wordt, te weten: september tot en met juni, met als startdatum de eerste les na de proefles of een afwijkende vooraf overeengekomen periode. 
  • Studenten danscursus wordt afgesloten voor het reguliere dansseizoen waarin de inschrijving gedaan wordt, te weten: september tot en met juni, met als startdatum de eerste les na de proefles of een afwijkende vooraf overeengekomen periode. Een half jarig lidmaatschap (met een duur van 5 maanden) kan worden aangevraagd mail via administratie@ramedc.nl met opgaaf van reden (bijvoorbeeld: stage of buitenlandse studieperiode). Ramé Dance Club mag hiervoor onderliggende (bewijs)stukken opvragen.
  • Volwassenen danscursus wordt afgesloten voor het volwassen dansseizoen waarin de inschrijving gedaan wordt, te weten: september tot en met augustus, met als startdatum de eerste les na de proefles of een afwijkende vooraf overeengekomen periode. 

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk. 

2.5 Bij de eerste inschrijving worden eenmalig €18,50 administratiekosten in rekening gebracht.

2.6 De inschrijving kan tot twee weken voor aanvang van de danscursus worden geannuleerd tegen betaling van €50, annuleringskosten.

2.7 Ramé Dance Club behoudt zich het recht de danscursus te annuleren indien daar reden voor is (bijvoorbeeld overmachtssituaties). 

2.8 Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal er gezocht worden naar vervanging. Wanneer vervanging niet mogelijk is zal de les zo mogelijk worden verzet en zal danser of diens ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden per mail en/of telefonisch middels een bericht in de Whatsappgroep.

In te halen kids danslessen worden gegeven in juli, op zo mogelijk dezelfde lesdag- en tijd, na afloop van het reguliere dansseizoen. In te halen studenten danslessen worden gedurende het reguliere dansseizoen ingehaald op een nader te bepalen dag en tijdstip. In te halen volwassen danslessen worden gedurende het volwassenen dansseizoen ingehaald op een nader te bepalen dag en tijdstip. 

Wanneer vervanging en verplaatsing niet mogelijk blijken zal het lesgeld voor de betreffende les worden teruggestort op het bij Ramé Dance Club bekende rekeningnummer van danser.

2.9 Indien een les niet gevolgd kan worden door langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing kan het lidmaatschap (tijdelijk) worden stopgezet. Ramé Dance Club mag hiervoor onderliggende (bewijs)stukken opvragen.

2.10 Ramé Dance Club is gemachtigd om de dansschool geheel te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. In de maanden van schoolvakanties (basis-, voortgezet en hoger onderwijs) en feestdagen wanneer er geen lessen worden gegeven, betaalt men het reguliere maandelijkse lesgeld.

2.11 De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.12 Ramé Dance Club heeft het recht de danser de toegang tot een les te ontzeggen indien de danser zich niet houdt aan de huisregels of medisch niet in staat is om de lessen te volgen.

2.13 Ramé Dance Club behoudt zich het recht danscursussen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

2.14 Het is mogelijk dat er bij de danscursus/activiteiten van Ramé Dance Club foto’s en/of video’s gemaakt worden van dansers/ouders/verzorgers/belangstellenden. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden.

Artikel 3. Betaling danscursus

3.1 Het voor de danscursus verschuldigde lesgeld is terug te vinden op de website via https://ramedc.nl/ramedc-stage/tarieven/ Om aanspraak te kunnen doen op het studententarief bij danslessen van 60 minuten per week dient danser een geldig studentnummer op te geven bij inschrijving.

3.2 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

3.3 Betaling verloopt maandelijks via automatische incasso van de op het inschrijfformulier opgegeven bankrekeningnummer.

3.4 Bij stornering wegens onvoldoende saldo/een mislukte transactie worden administratiekosten, te weten €2,50, in rekening gebracht. Bij stornering wegens het terugboeken van een transactie door danser/ouder(s)/verzorger(s) worden administratiekosten, te weten €10, in rekening gebracht. Bij herhaaldelijke stornering of anderszins niet nakomen van de betalingsverplichting kunnen administratiekosten worden opgelegd met een maximum van €25 per factuur/herinnering. 

3.4 In bepaalde situaties betaalt het Sportfonds (een deel van) het lesgeld voor dansers die een danscursus willen volgen, die gelet op de financiële situatie (van hun ouder(s)/verzorger(s)), dat niet kunnen. De aanvraag verloopt bij het Sportfonds via een intermediair. Desbetreffende instantie betaalt (een deel van) het lesgeld rechtstreeks aan Ramé Dance Club.

3.5 Ramé Dance Club heeft te allen tijde het recht, bij betalingsproblemen van de danser, om een extern incassobureau in te schakelen.

Artikel 4. Beëindiging lidmaatschap

4.1 Door verzending van het inschrijfformulier verbindt danser zich voor een heel dansseizoen zoals omschreven in artikel 2.4. Bij tussentijds opzeggen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

4.2 Bij opzegging door langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing, en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt via administratie@ramedc.nl, is er nog 1 maand lesgeld verschuldigd. Hierbij is Ramé Dance Club gemachtigd om onderliggende (bewijs)stukken op te vragen.

4.3 Beëindiging van een overeenkomst gaat per opzegging. Opzegging dient door de danser per e-mail via administratie@ramedc.nl te geschieden.

4.4 Beëindiging van de overeenkomst is pas een feit wanneer deze daadwerkelijk door Ramé Dance Club bevestigd is middels een bevestigingse-mail. De uitschrijving zal na ontvangst binnen 14 werkdagen verwerkt worden.

4.5 Indien danser na afloop van een dansseizoen wil stoppen dient de uitschrijving vóór 1 augustus per mail via administratie@ramedc.nl te geschieden. Indien niet tijdig wordt beëindigd wordt de danser geacht zich te hebben ingeschreven voor het volgend cursusjaar. De opzegtermijn hierna betreft een kalendermaand. 

4.6 Indien danser na afloop van een dansseizoen wil wisselen van dansstijl dient dit vóór 1 augustus per mail via dans@ramedc.nl te geschieden. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Danser is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijk conditie en volgt de aanwijzingen van de docent volledig op eigen risico op.

5.2 Ramé Dance Club is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van danser, dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.

5.3 Bezoek aan Ramé Dance Club is geheel op eigen risico. Ramé Dance Club is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van danser of bezoeker.

5.4 Indien danser een blessure, ziekte, handicap of andere beperking heeft, dient hij/zij dit voor aanvang van de les of zo spoedig mogelijk na het bekend worden ervan te melden bij de betreffende docent.

5.6 De docenten zullen ten alle tijden vertrouwelijk omgaan met de aan hen verstrekte informatie, maar zullen nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een blessure, ziekte, handicap of andere beperking van de danser, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan.

Artikel 6. Huisregels

6.1 Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn.

6.2 Danser dient minstens 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn en zich voor aanvang van de les omgekleed te hebben en klaar te staan.

6.3 Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische/pornografische aard is niet toegestaan. Schelden en beledigen is niet toegestaan. Tevens wordt fysiek geweld niet getolereerd.

6.4 Er wordt alleen getraind in de zaal in het bijzijn en na toestemming van docent.

Artikel 7. Reglement wedstrijdteams

7.1 Als danser deelneemt aan het wedstrijdteam is aanwezigheid bij de lessen verplicht. Zonder afmelding is verzuim ongeoorloofd.

7.2 Met een geldige reden, uitgezonderd ziekte, dient danser zich uiterlijk 3 weken van tevoren telefonisch af te melden bij de docent voor trainingen en/of wedstrijden. Afmeldingen via andere media zijn niet geldig.

7.3 Geen enkele danser is verzekerd van een basisplaats tijdens wedstrijden en/of optredens.

7.4 Er mag, zonder toestemming van Ramé Dance Club, geen beeld-/filmmateriaal van de choreografieën online geplaatst worden. Openbaarmaking op sociale media door middel van beeld-/filmmateriaal of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Ramé Dance Club, is een overtreding. 

Bij constatering van geplaatst beeld-/filmmateriaal zonder toestemming verplicht danser zich tot het betalen van een boete van €75 per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van de genoemde plaatsing. 

Artikel 8. Overig

8.1 Ramé Dance Club mag de lesdagen en/of tijden van de danslessen tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.2 De lesstof is afgestemd op eigen gebruik. Het is danser ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht (voormalig) danser zich tot het betalen van een boete van minimaal €450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

8.4 Ramé Dance Club behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s van de lessen/trainingen te publiceren.

8.5 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht locatie.

8.6 Tussentijds instromen gedurende het dansseizoen is mogelijk, de reeds gegeven lessen worden niet in rekening gebracht.

Artikel 9. Slotbepaling

9.1 Door inschrijving verklaart danser deze algemene voorwaarden en de huisregels van Ramé Dance Club te accepteren en hiernaar te handelen.

9.2 Een schriftelijk exemplaar kan worden opgevraagd bij Ramé Dance Club per mail via info@ramedc.nl.


Facebook-f


Tumblr


Instagram


Youtube